Grattis

Idag firade vi vår kära kollega till en topptjänst på universitetet med rosa bubbel och hurrarop. Vårt Sida-program kommer att institutionaliseras tack vare denna person.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.