Möten i tunn luft

Kolla, när jag tänder mina 2 adventsljus ser det ut som på bilden. Syret i La Paz-luften räcker till envisa små lågor som dock inte slocknar.

Dagen fylldes av möten med våra kollegor på UMSA, det nationella universitetet. Det går inte annat än att tycka om dem, trots frustrerande situationer i projektet. Här verkar man börja fira jul tidigt. Julgranen är färdigpyntad.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.