Erosion och rött utropstecken 2016 05 16

La Paz är byggd på lös stenblandat sandjord, ser det ut som. Ibland är det ras längs kanterna. Erosionen är kraftig. Det höghus jag bor i, står i botten (svag lutning) på grytan, som utgör La Paz.

Efter en intensiv arbetsdag på DIPGIS på universitetet (UMSA) (utmaningarna fortsätter) fann jag läderaffären och föll för mitt materialistiska jag. Tror att att detta utropstecken kan stå fint till alla mina svarta kläder. Visselpipan är mitt överfallslarm, vilket inte har behövts än någonstans i världen. Pillerburken hjälper mig att hantera jetleggen.

Like what you read? Give lena trojer a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.