Hvad er brugskunst egentlig for noget?

Lene West
Lene West
Feb 1, 2018 · 2 min read
Brugskunst elefant unika

Brugskunst refererer helt basalt til kunst, og til noget der bruges.

Brugskunst er en upræcis, men bredt anvendt betegnelse for mange slags genstande, der indgår i boligindretning, gerne med et særligt design eller knyttet til et specielt brand, men ikke nødvendigvis med noget kunstnerisk præg.

Det er betegnelsen for håndlavede genstande som tilfredsstiller både æstetiske og brugsmæssige kvalitetskrav.

Det er altså kunstgenstande i vores hjem, som samtidig kan bruges til et eller andet og som har en eller anden funktion ud over at se godt eller smart ud.

Brugskunst historie

Bevidstheden om værdien af æstetisk og teknisk gode brugsgenstande blev udbredt omkring midten af det 19. århundrede.

I mange lande opstod der grupper af kunstnere, arkitekter og teoretikere som hævdede, at masseproduktionen af billige industriprodukter virkede nedbrydende på kvalitetssans og traditionsfølelse.

Oprettelsen af kunstindustrimuseer repræsenterede en kritik af datidens kunstindustri og ønsket om at lade ældre tiders håndværksprodukter inspirere industrien til at skabe bedre produkter.

I 1950'erne blev skandinavisk brugskunst kendt under begrebet “Scandinavian design”. Dette er overvejende eksklusive produkter for de få — langt fra hverdagsvarer. Til trods for at produkterne er industrielt fremstillede, er de dyre, fordi konstruktionsmåden kræver mange trin.

Brugskunsten er ikke bare døde genstande. De er med til at identificere hjemmet, med til at give hjemmet liv. De er med til at gøre hjemmet personligt, og de er med til at give detaljer og fortælle historier om hjemmets beboere.

Hvis man ikke ved, hvad man skal stille i sin vindueskarm, eller hvis man lige mangler en lille del ovre i hjørnet, eller på bogreolen. Så er det en rigtig god ide at kigge sig omkring efter brugskunst.

Lene West

Written by

Lene West

Hi :) Lene here from Denmark. i am a ceramic designer working mostly in clay making handicrafts

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade