This story is unavailable.

Tình yêu lứa đôi thật đẹp, nhưng chỉ có tình yêu thôi chưa phải là tất cả. Con người là giống loài phức tạp.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lê Nguyên Vũ’s story.