This story is unavailable.

Tình yêu lứa đôi thật đẹp, nhưng chỉ có tình yêu thôi chưa phải là tất cả. Con người là giống loài phức tạp.

Like what you read? Give Lê Nguyên Vũ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.