Ett öppet brev till blivande Sverigedemokrater
Björn Henriksson
89

Sverigedemokraterna är ett parti för modiga människor.
Sverigedemokraterna är nämligen de mest förföljda människorna i vårt samhälle i dag.
Den som deklarerar öppet att vara Sverigedemokrat, riskerar nämligen att mista både jobb, politiska uppdrag, vänner och offentliga uppdrag.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.