ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກັບອຸປະກອນຄອມພີວເຕີ້

SSD(solid state drives)

ແມ່ນອຸປະກອນພາຍໃນສະນິດນື່ງເຊີ່ງເຮັດວຽກເກັບຂໍ້ມູນຄືກັນກັບ ຮາດດິດ ແຕ່ມັນຈະເຮັດຕ່າງຈາກຮາດດິດມັນອ່ານຂໍ້ມູນໂດຍການໄຫຼຂອງກະແສໄຟເຊີ່ງຈະມີຄວາມໄວຫຼາຍກ່ວາຮາດດິດແລະກະບໍ່ມີຄວາມຮ້ອນສະນັ້ນມັນຈະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຂອງທ່ານໄວຂື້ນ

SSD ປະຈຸບັນມີຫຼາຍລຸ່ນຫຼາຍຄ້າຍຫຼາຍຫຍີ້ຫຍໍ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກໃຊ

ນ່າຕາຂອງ SSD

SSD ກັບ HDD

HDD ຫຼືຮາດດິດເຮັກວຽກແບບຈານໜູນຈະມີຫົວອ່ານໄວ້ອ່ານຂໍ້ມູນ

SSD

ເຮັດວຽກໂດຍການໄຫຼຂອງກະແສໄຟເຊີ່ງຈະມີຊິບຄວບຄຸມການເຮັດວຽກ

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Lenou Xaysetha’s story.