ສະບາຍດີໝູ່ເພື່ອນທຸກມື້ນີ້ເຮົາມີວິທີສ້າງເວັບດ້ວຍwordpressແບບງ່າຍໆພຽງປາຍນີ້ວ

1.ໃຫ້ເຮົາດາວໂຫລດwordpress4.7.4ຫຼືກັອບປີ້ຈາກໝູ່ເພື່ຶອນທີ່ມີກໍ່ໄດ້ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານແຕກfile wordpress ເຊີ່ງເປັນfile zip ແລ້ວທ່ານຈະໄດ້ໂຟເດີ້ຊື່ວ່າwordpressຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານກັອບປີ້ໄປໄວ້ທີຊ່ອງc/exampp/htdocs

2.ໃຫ້ທ່ານເປີດexamppຂອງທ່ານຂື້ນແລ້ວstart apache ແລະmysql ຫັລງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປທີ່adminຂອງmysql

ເພື່ອທີຈະສ້າງdatabase

3.ເມື່ອເຂົ້າໄດ້ແລ້ວທ່ານສາດມາດສ້າງdatabaseຕາມທີທ່ານຕ້ອງການ

ໃຫ້ທ່ານດັບເບີ້ນຄິກໃສ່newແລ້ວທ່ານຈະເຫັນຊ່ອງກອບຂໍ້ມູນທີຂຽນວ່າdatabase name ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານໃສ່ຊື່ຕາມທີທ່ານຕ້ອງການແລ້ວທ່ານຈະເຫັນວ່າຂ້າງໆມີຄຳວ່າcollationໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປແລ້ວເລຶອກ utf8_general_ci ແລ້ວກໍ່ກົດcreate

4.ຫັຼງຈາກນັ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໄປwaborwserແລ້ວຂຽນຄຳວ່າlocalhost/wotdpressທ່ານຈະໄດ້ນ່າຕ່າງໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ

5.ເມື່ອເຫັນນ້າຕ່າງແບບນີ້ໃຫ້ທ່ານກົດlet’s go!ດ້ານລຸ່ມສຸດແລ້ວຈິໄປອິກນ້າຕ່າງນຶ່ງ

ນ່າຕ່າງນີ້ຈະເຫັນຊ່ອງກັອບຂໍ້ມູນຫຼາຍຊ່ອງເຊີ່ງຊ່ອງທຳອິດເປັນຊ່ອງdatabase name ເຮົ່າກໍ່ໃສ່ຊື່ຖານຂໍ້ມູນທີເຮົາສ້າງແລ້ວຊ່ອງທີ່ສອງuser name ໃຫ້ເຮົາໃສ ່root ເພາະວ່າ root ແລ້ວຊ່ອງທີສາມpasswordໃນທີນີ້ຈະໃສ່ກໍ່ໄດ້ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້ເຮົາຂໍເນາະນຳວ່າບໍ່ໃສ່ເພາະວ່າຈະຍຸ້ງຍາກໃນການຈົດຈຳແລະຍຸ້ງຍາກບາງຄັ້ງຫາກທ່ານລືມສ່ວນຊ່ອງສາມເປັນຊ່ອງຜັອດລັ່ນ database host ໃຫ່ທ່ານໃສ່ localhost ຕາມຮູບທາງເທິງສ່ວນຊ່ອງສຸດທ້າຍເປັນtableprefix ເປັນຄຳນຳນ້າຕາຕະລາງໃນຖານຂໍ້ມູນເຮົາໃສ່ກໍ່ໄດ້ບໍ່ໃສ່ກໍ່ໄດ້

ຫລັງຈາກນັ້ນກົດsubmitແລ້ວຈະປ່ຽນມາເປັນນ່າແບບນີ

6.ຫັຼງຈາກນັ້ນກົດ run the installແລ້ວຈະໄດ້ນ່າຕ່າງອິກແບບ

site title ແມ່ນຊື່ຫົວຂໍ້ທີຈະສະແດງເທີງເວັບຂອງເຮົາໃສ່ຫັຍງກະໄດ້ຕາມໃຈທ່ານ

user name ແມ່ນຊື່ທີຈະໃຊ້ງານໃນwordpressທ່ານໃສ່ຫັຍງກະໄດ

password ເປັນລະຫັດທີຈະຍືນຍັນໃນການໃຊ້ງານwordpressໃສ່ຕາມຄວາມເໝາະສົມທີທ່ານຈຳໄດ້

conpirm password ໃຫ້ທ່ານຕີກໝາຍຖືກເຜື່ອຍືນຍັນລະຫັດຂອງທ່ານ

your email ໃຫ້ທ່ານໃສ່ email ຂອງທ່ານທີ່ໃຊ້ງ່ານໄດ້ຈີງ

ສ່ວນ search engine visibility ບໍກົດ

ຫຼັງຈາກນັ້ນກົດ install wordpress

7.ໃຫ້ທ່ານປ້ອນ user name ຂອງທ່ານ ແລະລະຫັດຂອງທ່ານ

8.ໃຫ້ກົດ log in ເພື່ອເຂົ້າສູ່ wordpress

ພຽງສ່ຳນີ້ເຮົາກໍ່ຈະໄດ້ເວບເປັນຂອງຕົວເອງແລ້ວແບບງ່າຍໆພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ

ເຖີງຍ່າງໃດກໍ່ຕາມບົດລາຍງານອາດບໍ່ສົມບູນເທົ່າທີຄວນພວກທ່ານສາມາດຕິຕຽນໄດ້ເພື່ອນຳມາເຊີ່ງຂໍ້ຜິດຜາດແລະການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ສົມບູນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ

#ຈົບການຕິດຕັ້ງwordpress ໃນ exampp/localhost#

ຂໍຂອບໃຈ