Waarom het burgerservicenummer niet geheim hoeft te zijn
M Dell
32

(m’n lange reactie is door Medium naar /dev/null gestuurd — waarom, o waarom, wil medium een mailadres controleren als het van een ‘trusted source’ afkomstig is? typisch genoeg precies het probeem waar dit om gaat)

Kort gezegd: de wetgever heeft het gebruik van persoonnummers aan banden gelegd juist met als doel de zorgvuldigheid van het proces waarin persoonsgegevens verwerkt worden te verbeteren.

Dus je stuk is dan wat mij betreft een beetje verwarrend. Het proces van identiteitsvaststelling kent vele variabelen. Aan een BSN valt niet te zien met welke zekerheid de bijbehorende identiteit is vastgesteld. Dus heeft het zonder meer accepteren van een BSN een negatief effect op de betrouwbaarheid van de eigen gegevensverwerking/dienstverlening.

Dus de beperking die de wetgever oplegt heeft als effect dat de identiteitsvaststelling beter georganiseerd moet worden. Precies wat je wil.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.