Stage blog #1 Mijn verwachtingen voor deze stage
Ryan George
3

Hi Ryan,

Uitgebreid verhaal met illustraties.

Denk aan je taal.

Wat is de doelstelling, missie en visie van het bedrijf?

Benoem de medewerkers met volledige naam en functie.

Welke overlegvormen zijn er?

Welke samenwerkingsvormen worden gebruikt? Scrum?

Kun je een voorbeeld van het logo laten zien?

Kun je een voorbeeld van een brandbook laten zien en uitleggen wat er in zo’n brandbook staat?

Ik mis een ‘over mij’

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.