IN BEELD: Joke Schauvliege dient Gentse studenten van antwoord

Vlaams minister Joke Schauvliege kwam op 26 november het Vlaams milieubeleid toelichten in de vorm van een gastcollege voor de studenten politieke wetenschappen van de Universiteit Gent. Dit op uitnodiging van professor Herwig Reynaert.

De perfecte gelegenheid om de minister eens uitgebreid te bedanken, volgens de studenten.‘Een warm welkom voor Joke Schauvliege’, zo heette het Facebook evenement waarmee de Gentse studenten hun ludieke actie aankondigden. Want dat er drie dagen voor de internationale klimaattop in Parijs nog geen intra-Belgisch klimaatakkoord is, na meer dan zes jaar onderhandelen, dat vinden de studenten onbegrijpelijk. België moet tegen 2020 15% minder uitstoten, maar over hoe daartoe te komen is er dus nog altijd geen consensus.

De studenten werden gevraagd het gastcollege niet te verstoren en kregen in de plaats een moment aangeboden om direct de minister toe te spreken.
Er werd gezongen in de plaats van te spreken en de studenten gaven hun bedankingsbloemetjes af. Geen direct beschuldigende woorden maar een ludieke actie met ironische slogans zoals ‘maak Gent een kuststad’ en ‘Al Gore is een leugenaar’. De minister kon de humor van de actie inzien.

De protesterende studenten gingen zoals beloofd braafjes in het auditorium zitten en luisterden naar wat de minister te vertellen had. Dat was onder andere dat een intra-Belgisch klimaatakkoord niet cruciaal is voor Parijs. Dat niet bestaande akkoord gaat namelijk over de periode 2013–2020 en in Parijs gaat het over de periode daarna, waar België - samen met Europa - wel een standpunt over heeft, aldus Schauvliege.

Volgens de minister is het ook te gemakkelijk om steeds richting de overheid te kijken. Ze riep op om zelf ook een steentje bij te dragen, want ‘het klimaat is een verhaal van ons allemaal’; iets wat je de milieubewuste studenten niet moest vertellen.

De kritische vragen achteraf werden in beleefde vorm gesteld, zoals afgesproken. Zo klonk er vanwege de studenten bezorgdheid over de afwezigheid van de stem van de burger in Parijs, gezien de afschaffing van de klimaatmars. De minister antwoordde hierop dat er samen met de Belgische politici ook middenveld organisaties aanwezig zullen zijn tijdens de onderhandelingen en dat op die manier de burger ook vertegenwoordigd zal worden. Langs de andere kant ziet ze de afwezigheid van het burgerprotest ook als een kans om in alle sereniteit een akkoord te kunnen afsluiten.

Op de beschuldiging dat de politici de economie voorrang geven op het milieu, antwoordde Schauvliege nuchter dat als België te streng is voor bedrijven, ze naar andere landen uitwijken en daar alsnog evenveel, zo niet meer, uitstoten. Dit is één van de redenen waarom de klimaatzaak nu mondiaal moet worden aangepakt.

De minister laveerde vlotjes rond vragen over bedrijfswagens en productnormeringen door aan te geven dat ‘dat niet haar bevoegdheid was’. Een antwoord waar de studenten vrede mee namen. De kenniskloof luwde de strijdlustigheid en elke vraag werd gemakkelijk van de hand gedaan door de getrainde minister.

De laatste vraag peilde naar wat de minister zelf verwacht van de onderhandelingen in Parijs. Joke Schauvliege antwoordde dat ze niet zeker is dat we de limiet van twee graden celsius opwarming tegenover het pre-industrieel niveau zullen halen, en gaf aan zelf bezorgd en niet direct optimistisch te zijn. Een alles behalve hoopgevende afsluiter.

— beeld en tekst door Helena Verheye

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.