Các gói combo internet và truyền hình Viettel triển khai cho các khách hàng mới đăng ký giúp nâng cao hơn nữa trải nghiệm của khách hàng. Với tốc độ nhanh, giá cước hấp dẫn đi kèm nhiều ưu đãi, đây chắc chắn là các gói cước combo mà khách hàng không thể nào bỏ qua.

Các gói combo internet và truyền hình Viettel là sự kết hợp giữa truyền hình cáp thông minh và dịch vụ internet cáp quang hai chiều trên một đường dây duy nhất. …

Lê Thanh Hiền

Lê Thanh Hiền, năm nay tôi 23 tuổi. Hiện nay đang làm nhân viên kinh doanh, tốt nghiệp trường đại học thương mại. Blogger at http://www.vinaphonetrasauhcm.net/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store