Tranh đồng vinh quy bái tổ có ý nghĩa gì

Tranh đồng vinh quy bái tổ là bức tranh của truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Lấy cảm hứng từ trạng nguyên vừa thi đỗ được đưa rước về làng bái tạ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Buổi lễ được rước rất long trọng, cồng chiêng, người đưa rước hoành tráng.

Nếu trạng nguyên đã có vợ thì vợ cũng được đưa rước cùng chồng. Bức tranh có những khung cảnh quen thuộc làng quê việt nam: cây đa, giếng nước, sân đình ai cũng ngưỡng mộ và mừng cho tân trạng nguyên mới.

Một người đỗ trạng nguyên, cả làng và dòng họ đều mát mặt. Chính vì vậy, bức tranh vinh quy cũng là niềm tự hào khi treo trong nhà.

Đồng thời nhắc nhở con cháu, phải biết cố gắng trong học tập để có cơ hội thành đạt sau này.

Hi vọng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu được ý nghĩa sâu sắc của tranh đồng vinh quy bái tổ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.