I’m sorry

Kung naalala mo, sinabi ko ito sayo

“ Tama na, Tama na, sobra nakong nasasaktan… , kung hindi mo matanggap ang buong ako, hindi na kita pipilitin. gusto ko pang lumaban pero ikaw na pinaglalaban ko hindi nakikita kung ano maganda sa akin…

Sana hindi ka din natakot Joh,
Sana nagpatawad ka, 
Sana bago ka nag desisyon na iwanan ako
naniwala ka na may mabuti parin sakin…

umaasa ako na isang araw, may tao pang darating na kaya akong mahalin even at my worst. na kayang tanggapin ang pangit at maganda sa akin.”

i’m sorry kasi hindi ko nakita na gusto mo lumaban ako para sa atin, na mas nangibabaw yung pagod at sakit na nararamdaman ko.

i’m sorry, hindi ko intensyon na saktan ka, sa kabila ng lahat ng pagmamahal mo, pareho tayong nahirapan sa nangyari, pero ngayon, gagawin ko ang lahat para ilaban ang pagmamahal na meron ako sayo…

ilalaban ko, ang pangarap ko, ikaw…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.