Ipapaglalaban kita, ipapakita ko sayo kung gaano kita ka mahal

yan ang sinasabi ng puso ko, at alam kong yan din ang sinasabi ng puso mo.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.