Lambing ko para sayo

Hindi man kita kasama ngayon,
malayo ka man sa akin, pero
gusto ko magpasalamat sa Diyos
gusto ko magpasalamat sa Diyos kasi
nagkaroon ako ng pagkakataon para
makapiling at makasama
ang isang taong katulad mo
nangungulila na ako sayo,
kasi hindi na kita nakakausap,
hindi na kita nakikita,
pero ang iisipin ko na
inaalagaan ka ng Diyos
Mahal na mahal kita ng higit
sa aking buhay, hindi ko man ito napatunayan
sayo, pero kung ibabalik ng panahon ang
ikaw at ako, hindi hindi na kita
papakawalan, at mamahalin kita
habang buhay,
i miss you, i love you mahal,
Mahal na mahal kita, Joly Ann…
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.