Maraming salamat sa pagbati

Akala ko hindi mo na ako babatiin, pero eto, nag email ka para batiin ako. maraming salamat, dahil kinumpleto mo ang birthday ko, dahil ikaw ang kulang…maraming salamat kahit daming nangyari, nag message ka parin…

Like what you read? Give Sulat para kay Mahal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.