Kollektif bir içerik hazırlama fikri ile gelecek yıllarda benzer atılımların olacağını…
<teytag>
11

Teşekkürler. EPUB bizim de bundan sonraki projelerde tercih edeceğimiz bir format. Mutlaka iletişimde olalım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.