Sen Kim Girişimcisin?
Yağız Bayrak
233

Girişimci bilinen : Abi yok işte bizde vizyon yok, insanlar bu işe kıymet vermiyor.

Projesi olan: Bir süredir … yı araştırıyorum, … uygulama iyi olabilir.

Girişimci bilinen: Zaten şunlar bu konuda yapmış. (ayrıntıları dinlememiştir bile, ona göre o bildiği zaten yapılagelmiş en iyidir, amacı zaten değerli girişimlerin çoğalması da değildir, bak kimse yapamıyor ben yaptım, ettimdir bütün derdi, ama yine de Abdurrahman Çelebidir işte..)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.