Demokrasi’nin Pişmanlıkları: ‘Brexit’ ile İngiltere’nin AB’den Çıkışı
Ozan Dağdeviren
20

İngiltere nin, gerek schengen gerekse euro para birimine dahil olmayarak zaten AB’ye tam entegre olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla pek çok mecrada konuşulduğu gibi gerçekten de bu ayrılık AB yi derinden mi yaralayacak? Ayrıca AB nin hem oluşum sürecine hem de şimdiki icraatlarına bakıldığında birliği taşıyanların Almaya ve Fransa olduğu görülüyor. Bence AB’nin dağılması için bu iki büyük ortağın biz yokuz demesin lazım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.