Gençliğini Geri Verseler Bir Daha Okur musun?
Entre-pire
313

Okulu uzatanlar için esas mesele; beklentiler ve gerçeklerin alakasız oluşu diye düşünüyorum. Özellikle lise yıllarında “üniversiteye bir kendini at ondan sonra rahatsın, sen bir gir iş olur” benzeri sürekli tekrarlanan cümleler, sanki üniversiteye gidince lay lay lom gez eğlen filan gibi daha sonra vazgeçilmesi zor bir algı yaratabiliyor. Özellikle benimde içinde bulunduğum okul denen şeyi sevmeyenler için. Ancak gördüm ki üniversite hem disiplinli bir çalışmayı (Günde 8 saat çalışmak değil!) hem de ileride yapacağın işin şekillenmesini sağlayacak girişimlerin kapısını aralamayı gerektiriyor. İşte bunu kendi kendine anlayan bizler, okulu uzatanlarız :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.