Websitelerimiz üzerindeki reklam (adsense) gelirlerinden vergi vermemiz gerekiyormu?
Aykant Meto
1

Web sitenizin sizin gerçek kişiliğiniz adına kayıtlı olduğunu var sayarak;

Gelir Vergisi bakımından, yapmış olduğunuz reklam aracılığı faaliyeti bir ticari kazanç türüdür. T.C. vatandaşı olan bir kişi hem yurt içinde hem yurtdışında elde ettiği kazançlar üzerinden vergilendirilmektedir. Dolayısıyla elde ettiğiniz reklam gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeniz gerekmekte.

KDV bakımından ise, KDV için uluslararası alanda da kabul gören bir yaklaşım vardır. Buna destinasyon ilkesi denir. Destinasyon ilkesine göre ürün nerede tüketilmiş veya hizmetten nerede faydalanılmış ise KDV o ülkede hesaplanır. Türkçe içerik üreten bir web siteniz olduğu varsayımında, vermiş olduğunuz aracılık hizmetinden google Türkiye’de faydalanmış olacağından, almış olduğunuz ödemeler için KDV mükellefiyeti tesis etmeniz ve KDV hesaplamanız gerekir. Dolayısıyla vermiş olduğunuz aracılık hizmetinden, başka ülkede yararlanan google' ın KDV ile ilgili bir yükümlülüğü yerine getirdiğini düşünmüyorum. Eğer size düzenlemiş olduğu faturada KDV kesintisi yapmış ise bana bildirirseniz çifte vergilendirme bakamından neler yapabileceğiniz konusuna değinirim.

İrlanda ile Türkiye arasında yapılan çifte vergilendirme anlaşmasına göre ticari kazancınızı, Türkiye' de elde ettiğinizden vergilendirme yetkisi gelir vergisi bakımından yine Türkiye dedir. Kaldı ki çifte vergilendirme anlaşmasından yararlanmak için bazı prosedürleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak ayrıntılar için Adsense gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Genç Girişimciler için Vergi İstisnası başlıklı yazılarıma göz atmanızı tavsiye ederim.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.