Լևոն Հովհաննիսյան

Ես լևոն Հովհաննիսյանն եմ ծնվել եմ 1999 թվականի հունվարի 28- ին։ 6 տարեկանում գնացել եմ դպրոց արդեն սովորում եմ 12- րդ դասարանում։ Դրա հետ նաև հաճախում թումո արդեն3 տարի ։ Այստեղ ես սովորում եմ շատ հետաքրքիր ու պիտանի բաներ մասնակցելով հատուկ դասընթացների կատարելով վարժանքներ։ Թումոյում ես մասնակցել ել կայքերի ստեղծում 1 ին 2 անգամ նաև մասնակցել եմ առցանց գրագիտությն1 ին այժմ մասնակցում եմ նոր մեդիայի առաջին մակարարդակին ։ Չնայած ես սիրով եմ գալիս տումո բայց ես մեծ դժվարությամբ կարողացա համոզեցի ծնողներիս որ ինձ բերեին թումո հետո ինձ հաջողվեց ինձ երկար պայքարից հետո։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.