Հարցազրույց Արթուր Արշակյանի հետ

Սիրում եմ ծրագրավորում, ուսումնասիրում եմ տարբեր համակարգչային ծրագրեր։

թես զբաղվել եմ ժամանակակից պարարով նաև զբաղվել ու զբաղվում եմ լողով

մասննագիտություն ընտրել ծրագրավորում և ուսումնասիրում եմ տեխնիկական գրականություն

երազում եմ եմ սովորել բոլոր ծրագրավորման լեզուները

սիրում եմ ժամանակակից երաժշտություն չեմ սիրում հայկական երաժշտություն

ինրով ես սիրեմ զբաղվել ազատ ժամանակ ազատ ժամանակ ուսումնասիրում եմ տարբեր ծրագրեր , ծրագրավորման կայքեր և կաևրդում եմ գրքեր

ինրն ես գնահատում մարդու մեջ մարդու մեջ գնահատում եմ ազնվությունը շատ հաճույյյքով բարությունը

թումո շատ հաճույքով եմ և այնպեսմ եմ անում , որայդ օրը ինչքան հնարավոր է շատ վարժանք կատարեմ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.