Prawo Cywilne

Nie należy być studentem prawa, lub radcą prawnym by znać swoje prawa i obowiązki. Każdy z nas powinien zainteresować się paragrafami prawa cywilnego, ponieważ to właśnie ono określa najwięcej przepisów, które dotyczą każdego z nas.

Czym zajmuje się prawo cywilne

Gałąź prawa, jakim jest prawo cywilne jest zbiorem ustaw opisującym prawa i obowiązki osób fizycznych i prawnych. Głównym zadaniem prawa cywilnego jest regulowanie stosunków społecznych we właściwy dla nich sposób. Reguluje także stosunki osobowe i majątkowe pomiędzy podmiotami prawa, stosunki między obywatelami oraz stosunki prawne o charakterze niemajątkowym.

Działy prawa cywilnego

Aby bardziej sprecyzować zasady prawa cywilnego zostały one podzielone na 6 działów.
• Część ogólna – ta część prawa cywilnego zawiera wszystkie wspólne zasady;
• Prawo rzeczowe – dotyczy przede wszystkim własności, użytkowania wieczystego czy ograniczonego prawa rzeczowego (np. hipoteka, zastaw itd.);
• Prawo o zobowiązaniach – obejmuje zespół norm dotyczących regulacji form wymiany dóbr i usług. Reguluje stosunki obrotu majątkowego między osobami fizycznymi i prawnymi;
• Prawo spadkowe – chroni własność i prawo dziedziczenia po śmierci podmiotu;
• Prawo handlowe – reguluje ustrój przedsiębiorców i stosunki handlowe występujące między nimi;
• Prawo rodzinne i opiekuńcze — swoim zakresem obejmuje: zawarcia i ustania związków małżeńskich, relacje prawne (rodzice – dzieci), opieki nad osobami niepełnosprawnymi czy ustaleniami dotyczącymi przysposobionych i przysposabiających (np. adopcja).

Największe źródło wiedzy o PC

Dziś mamy dostęp do nieograniczonego źródła wiedzy, jakim jest Internet. Jednak chcąc poznać dokładnie swoje prawa i obowiązki najlepiej skorzystać ze specjalistycznych książek, a najlepiej z kodeksu cywilnego, który jest fundamentem tej dziedziny prawa.

Warto także zapoznać się z pozycją, która powinna znajdować się na półkach każdego młodego prawnika lub aplikanta — Komentarze do Kodeksu Cywilnego. Książka przedstawia najważniejsze osiągnięcia badawcze doktryny prawa cywilnego, które każdy zaczynający swoją karierę prawnik powinien znać.

Te i wiele innych pozycji znajdziesz na: http://www.profinfo.pl/prawo/cywilne/

Like what you read? Give Księgarnia ProfInfo.pl a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.