Ek Bilgiler

— Double ve Float arasındaki fark mühendislik hesaplarındaki hataların float ın izin vermemesi. Float ın karakter sayısı fazla.

— Dizi Tanımlaması:

int[] sayi=new int [10];

string[] yazi=new string[10];

— Dizi sayısı bulma:

console.writeline(sayi.Length);

— Tanımlı değer atama:

int sayi1=sayi[0]; veya sayi[0]=1; olabilir.

— Matrix Dizi tanımlama:

int[,] matrixyazi=new int[2,3] (2 satır sayısı, 3 sütun sayısı)


— Liste tanımlama

list<int> sayilar =new list<int>();

— Ekleme

sayilar.add(1);

— Çoklu ekleme

sayilar.add.range(farlibirliste);

— Eleman Sayısı

console.writeline(sayilar.count);

for (int i=0; i<sayilar.count()-1; i++)

{

console.writeline(sayi[i]);

}

Dictionary/Tuple/Array olayı

Arraydan türemişlerdir. Listeden farklı özellikleri vardır. Dictionary ve Turple ikisinin birbirinden farkı sadece 1 satır kayıt tutabiliriz. Dictionary arraydan farklı sadece 2 sutun kullanır. Ancak elle değiştirme olayı olmadan bir çok satır girilebilir.

Genel olarak tanımı biçimleri:

Dictionary <string, long> Rehber=new Dictionary <string, long>(); → Dictionary türü bir liste tanımladık.

Rehber.add(“Leyla”,5555555555); → Yeni Ekler

Rehber[“Leyla”]=5555552222; → Varsa kayıt numarayı değiştirir. Yoksa yeni ekler.

Rehber.remove(“Leyla”); → String satırında arar varsa siler.

Console.writeline(Rehber.Count); → Kayıt sayısı verir.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Leyla Çeçen’s story.