Ẩm Thịt

Thịt Quay Loay Hoay Cắt Mãi Đau Cả Tay

Rán Mỡ Lèo Xèo Ăn Như Heo

Xôi Xéo Thịt Kho Vừa Ăn Vừa Lo

Bánh Rán Mỡ Vàng Ta Hoang Mang

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.