Vận dụng chuỗi Nhân-Duyên-Quả trong quá trình phát hiện và hoá giải vấn đề

Image for post
Image for post
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Khi học về một lĩnh vực nào đó, tôi thường thích khám phá nguyên lý hơn là đi vào từng sự vụ cụ thể. Mà thực ra là tôi thấy khám phá nguyên lý nó dễ hơn đi vào sự việc. Muốn đi vào từng sự việc, từng loại vấn đề, từng loại bệnh là phải sáng tỏ nguyên lý trước mới làm được chứ không sáng tỏ nguyên lý mà lại đi vào từng sự vụ thì nó dễ sang kiểu áp dụng, nhai lại kiến thức. …

About

Thuy Lien Nguyen

An Innovative Coach for your “truly-work” self-coaching way.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store