Vận dụng chuỗi Nhân-Duyên-Quả trong quá trình phát hiện và hoá giải vấn đề

Image for post
Image for post
Image by Gerd Altmann from Pixabay

Khi học về một lĩnh vực nào đó, tôi thường thích khám phá nguyên lý hơn là đi vào từng sự vụ cụ thể. Mà thực ra là tôi thấy khám phá nguyên lý nó dễ hơn đi vào sự việc. Muốn đi vào từng sự việc, từng loại vấn đề, từng loại bệnh là phải sáng tỏ nguyên lý trước mới làm được chứ không sáng tỏ nguyên lý mà lại đi vào từng sự vụ thì nó dễ sang kiểu áp dụng, nhai lại kiến thức. …


Làm sao để dịch mà vẫn sinh hoạt bình thường?

Cách ly là để cắt đi cơ hội tiếp xúc với nguồn thức ăn của virus. Khi virus không còn thức ăn, nó sẽ tự chết. Cho nên trong dịch bệnh, cách ly là quan trọng hàng đầu, nếu không muốn nói là biện pháp DUY NHẤT để hoá giải dịch bệnh ngay ở biên cương, giảm thiểu thiệt hại về nhân mạng. Ngoài ra, khi cách ly nghiêm ngặt, số người lây nhiễm giảm nhanh, chúng ta có thể rút ngắn chu kì dịch bệnh.

Do đó, chúng ta không có gì phải ngạc nhiên với những chính sách cách ly quyết liệt của chính phủ Việt Nam cũng như một số quốc gia hiện nay. Khi biết cách ly là biện pháp duy nhất rồi thì việc còn lại của chúng ta là chọn cách tự cách ly tối ưu nhất. …


Những gì bạn cần phải trang bị để “giải cứu" chính mình.

Image for post
Image for post
Lột xác cả về thể chất lẫn tinh thần để CẮT NGUỒN THỨC ĂN CỦA VIRUS, vô hiệu hoá dịch bệnh. Image by Gerd Altmann from Pixabay

Ở phần trước, Phải chăng các chiến lược chống dịch Covid hiện nay đang đưa nhân loại vào ngõ cụt?, chúng ta đã phân tích được điểm yếu cốt tử của các chiến lược hiện nay là đi giải quyết QUẢ chứ không phải giải quyết cái NHÂN gốc rễ của đại dịch.

Thực chất, SARS-CoV-2 không phải là nguyên nhân tạo nên đại dịch cũng như những xáo trộn và tổn thất mà chúng ta đang đối mặt. SARS-CoV-2 chỉ là một chất xúc tác cho mọi chuyện đáng lẽ sẽ xảy ra được xảy ra nhanh hơn. SARS-CoV-2 chỉ là một sứ giả gửi đến cho chúng ta một thông điệp: “hung thủ” thật sự đứng sau đại dịch này chính là thế giới loài người với cấp độ tiến hóa như hiện nay. …


Vì sao Lột Xác là con đường duy nhất để hoá giải tận gốc dịch Covid?

Image for post
Image for post

Virus SARS-CoV-2 đã bùng phát ở Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc và bắt đầu ở Châu Phi. Số người nhiễm bệnh và chết vì dịch bệnh không ngừng tăng nhanh trên hơn 170 quốc gia. Người bị tổn thương sau chữa trị đang là thực tế. Khủng hoảng tinh thần của người trong vùng dịch là có thật. Nguy cơ tái nhiễm ngày càng rõ nét. Kinh tế tê liệt. Đời sống đảo lộn. Người dân hoang mang không biết khi nào hết dịch. Doanh nghiệp thoi thóp chờ “giải cứu”. Chính phủ chật vật chia sẻ nguồn lực nhỏ nhoi để “giải cứu” đủ đường. …


I create the 4-D strategy named from the first letters of Design, Discuss, Display, and Deliver.

Image for post
Image for post
10 Rules for my K1 Homeschooled classroom. Image by the author.

Traditionally, teachers determine classroom rules, then students have to accept and follow them. Now, when the learner-centered ideology becomes popular, students have more chances of involving in creating or helping creating rules.

Coming to this idea, I am reminded of a highlight of Kohn (1995):

“for teachers who want to develop a positive learning community where students voice and choice is heard, involving students is a step towards”.

Yes, inviting students to create the rules is a very good approach of teaching them the rules, like Jonathan Erwin’s (2004) note, “One of the most effective and practical ways teachers can give students a say in the classroom is by allowing them to participate in developing the classroom rules or behavior guidelines.” (p. …


My story of creating and implementing rules for chatbot classroom and homeschool classroom.

Image for post
Image for post
Image by prabha karan from Pixabay

I believe that a “great teacher” is the one who helps students not only to reach academic achievements but also to become the best version of themselves, even when students no longer go to school. According to me, to attain these goals, beyond effective instructional techniques, creating and implementing wise classroom rules will be my ace in the hole. …


Schools mostly kill their self-love by leading them to form different ‘masks’, covering their true selves. This ends up with a struggling generation finding the death as their only way out.

Image for post
Image for post
Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Self-harm has greatly increased in both quantity and frequency and becomes a major public health concern in adolescents in the past few decades. Besides, suicide is the second most common cause of death in young people worldwide. (Hawton, K., Saunders, K. E., & O’Connor, R. C, 2012).

This fact raises the question ‘why is self-harm in the youth, possibly developing to the suicide attempt, increasing on a global scale?’.


Both design thinking and educative curriculum are the human-centered approaches.

Image for post
Image for post
Image by Gerd Altmann from Pixabay

I am an instructor for adults on Spiritual Intelligence Development with a background of a serial startup entrepreneur. Spirituality is considered the field of religion but students come to my courses not for religious purposes, and even they are afraid of the courses relating to religion. They look for new approaches, more scientific one to release their stress, cultivate their mental health, and improve their work efficiency.

However, Spiritual Intelligence (SI) is the new topic like an educational subject, and most case studies are practice guide relating to religion. In order words, there is almost no similar practical lesson for me to reference. Therefore, it is fair to say that my story of teaching when it comes to the curriculum is a journey of curriculum innovation using design thinking of a startup entrepreneur. …


From the evaluation of Ideologies to the matter of teaching the truth.

Image for post
Image for post
Image by steven underhill from Pixabay

There are 4 primary Curriculum Ideologies: Scholar Academic, Social Efficiency, Learner-Centered, and Social Reconstruction. Which is the best? We can see countless debates on the best Curriculum. In this piece, I would like to identify top purposes for education in my milieu of Spiritual Intelligence Development, then use these purposes to evaluate 4 Curriculum Ideologies.

My 3 top purposes for education

I believed that as a human, we are entitled to learn for our own lives, not for anyone’s purpose. …


[A poem for the proactive-self learning about the inner world]

Image for post
Image for post
poem by the author, Image from Pixabay

Inner Witnessing,
(a) type of mindfulness,
helps you distinguish
inner reality
from your illusions.

Inner Witnessing,
a magic mirror,
prevents and purges you
from bad emotions
due to illusions.

Learning Happiness
without Inner Witnessing,
You’re like a blind man
groping in darkness
with a bright lantern.

Inner Witnessing,
the blind man can see.
Holding the lantern,
you’ll walk your own way
firmly and easily.

Thus, to be happy,
finding the lanterns,
like skill sets, models,
or NLP tips,
is not the first step.

My dear, be mindful!
You, first and foremost,
heartily practice
Inner Witnessing
to make the eyes shine!

Nguyen Thuy Lien | 3rd August 2019

About

Thuy Lien Nguyen

An Innovative Coach for your “truly-work” self-coaching way.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store