PC aluljáró

PC aluljáró!!!! Aluljáró, ahol elektronikai-számítástechnikai boltok vannak! Ez létezik! Nagyon nagyon szürreális!

2016.02.27.

Like what you read? Give POLÁK-NYULÁK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.