Այս նկարում երևում է, որ զույգերը ապրում են երջանիկ և համերաշխ։ Նրանց հետաքրքիր չէ թե ինչ է կատարվում աշխարհում; Նրանք ապրում են հանգիստ առանց մտահոգվելու։ Եվ մի օր նրանց հյուր եկավ ինչ որ մի լուսանկարիչ և նրանց ասաց, որ ինչ որ ամսագրի համար պետք է լուսանկարվեն։

Եվ այդ լուսանկարը տարածվեց աշխարհով մեկ և կո

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.