Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր

Դոնալթ Թրամեփ համաձայնվել է ներկա լինել հայտնի նկարիչների ցուցահանդեսին.

Բառախաղ

«նկար թե արվեստի գործ»

Ուղիղ խոսք

Կյանքը կարճատև է, իսկ արվեստը՝ հավերժական: Հիպոկրատ

Թվով վերնագիր

Այս նկարի վաճառվել է 5000ամերիկյան դոլարով

Բլոգային վերնագիր

Հիանալի Հռոմեական նորաձեւ սանրվածքներ

Ստահոդ վերնագիր

Միայն տեսեք թե ինչքան նկար է վաճառվել Երեվանյան փողոցներում,գումարի չափը պարցապես հիանալի է

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.