Վերնագրի տեսակներ

1.Լուրային վերնագիր-բալետը կկայանա սեպտեմբերի 18-ին

2.Բառախաղ-մի կաթիլ սեր

3.Ուղիղ խոսք-Բրեդ Փիտ. «մեր բաժանումը շատ անսպասելի եղավ»

4.Թվով վերնագիր-կյանքի 50%-ը անցկացրեցին միասին

5.Բլոգային վերնագիր-ինչու նրանց համատեղ կյանքը կարճ տեվեց

6.Ստահոդ վերնագիր-տարածել նրանք շուտով կբաժանվեն

Like what you read? Give Լիլիթ Սիմոնյան a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.