Musikterapeut studerende og tidligere X-Factor finalist besøger grundforløbsklasse på Risskov Gymnasium

Kasper Ehlers kom på andenpladsen i X-factor i 2009 med det sammensatte band, Alien Beat club (ABC). I dag studerer han musikterapi. Mandag d. 24. september besøgte han G6 på Risskov Gymnasium i anledning af gymnasiets 50-års jubilæum.

Line Vinther
Sep 25, 2018 · 4 min read

Kasper færdiggjorde sin gymnasiale uddannelse på RiG i 2007. Han er 34 år og bor i Aarhus. Lige nu er han i gang med en kandidat i musikterapi på Aalborg Universitet, da dette er det eneste sted, udannelsen bliver udbudt. I sin fritid skriver han musik og spiller jobs for store danske kunstnere.

Gymnasietiden
Kasper valgte i år 2000 at starte på Risskov gymnasium. I 1.g valgte han matematisk og sproglinjen, som fortsatte ind i 2.g. I 3.g valgte han at tage musik som valgfag, men da han blev syg halvvejs inde i året, kunne han derfor ikke afslutte det. Han forsøgte at tage 3.g om, men droppede ud efter et par måneder, da han meldte sig på Idols 2003–2004’’ (dansk version). Her kom han på 2. pladsen. De næste 3 år gik med enkelte jobs indenfor musik og børnehavepasning, og først derefter fik han afsluttet sin gymnasieuddannelse.

Kasper fortæller os, at hvis han skulle tage sin gymnasietid om, ville han dyrke skolen lidt mere og festerne en smule mindre. Han blev spurgt om, hvis han havde valget om at tage sin gymnasieuddannelse i ét hug, ville han have gjort det? — Svaret er nej, han fortæller at det har været nogle oplevelser for livet, som han ikke ville bytte

Han har dog haft en slags skyldfølelse over, at gymnasiet har brugt så mange penge på ham, og at det tog ham så lang tid. Hans lillebror blev blandt andet færdig på gymnasiet før ham. Kasper fortryder dog intet, da han fik tilbudt enestående muligheder indenfor musikbranchen, hvilket har dannet ham som den, han er i dag. De muligheder, han har haft, har også fået ham til at udvikle en forståelse for musikken og givet ham en uddannelse, han nu sætter pris på og interesserer sig for. Kasper har også rejst meget, og det har også gjort en masse for hans karriere. Han fortæller blandt andet om, at han skrev en af sine første sang på en rejse i Australien, hvor han skulle have været i en by i 3 dage, men endte med at blive en hel måned. Kasper Ehlers har haft en meget kompliceret tid på gymnasiet, da han ikke har vidst, hvad han ville. Dog har han været heldig og fået enestående muligheder indenfor det han interesserer sig for, nemlig musik.

Tiden efter gymnasiet

Efter gymnasiet deltog han blandt andet deltaget i X-Factor, hvor han i den første sammensatte gruppe i X-Factors historie, Alien Beat Club, fik en andenplads i anden sæson. Han syntes, at det havde været rigtig sjovt at være med. Han var dog lidt i tvivl om, det var det, han ville, fordi der var nogle fordomme om at dem, der stillede op i X-Factor ikke var så musikalske, men blot var gode til at stå på scenen. Efter succesoplevelsen i X-Factor valgte Kasper at fortsætte med at arbejde med gruppen ABC i to år. Derefter gok han solo. Han var blandt andet ofte ude til arrangementer, hvor han kunne spille musik og samtidig tjene nogle penge. på dette tidspunkt var Kasper stadig meget i tvivl om, hvilken uddannelse han ville tage.

Valg af videregående uddannelse

Kasper Ehlers vidste ikke, hvad han skulle med sit liv. Han havde dog en klar fornemmelse af, at han ville have en uddannelse.
En aften sad han og kiggede på jobs, der indeholdt musik. Her stødte han på musikterapi, som fangede ham, og han valgte derfor at søge ind på uddannelsen.

Han syntes, at det var rart at finde noget, som fangede ham (fordi det omhandlede musik) men også noget han kunne bruge til at hjælpe andre og studere emnet. Han havde i forvejen overvejet en række faglige jobs, men lod være at uddanne sig, da det ikke var noget, han havde lyst til at lave resten af livet. Uddannelsen varer 5 år, det tilsidst afsluttet med en semestereksamen, som kræver et studie i udlandet.

Musikterapi handler om at forsøge at påvirke et andet menneske terapeutisk ved hjælp af musik. Kasper vil bruge det til at hjælpe andre, specifikt børn. Udover det kunne han godt tænke sig at forske i hjernens påvirkning af musik.

Fremtid

Kasper har et ønske om at få sin egen klinik inden for musikterapi og arbejde med både voksne og børn, som har det svært på den ene eller anden måde. Dette vil han gøre, når han bliver færdig med sin kandidat.
Forude venter et praktikforløb, hvor overvejelserne vandrer om at tage USA og arbejde med Mexicanske flygtninge. Her vil han så vidt muligt prøve at hjælpe dem på bedste vis med sine musikalske evner.
Han er klar på nye udfordringer inden for faget musik. Efter han har afsluttet sin kandidat, overvejer han at blive en forsker inden for musikterapi, da det er et meget nyt fag/emne, og derfor er forskingen, der allerede er foretaget begrænset. Et af de emner, han måske vil forske i, er børn og unges forhold til musik, og mest af alt forske i små børns udvikling, når de hører musik fra de er i maven til de går i skole og bliver ældre og ældre.

Kasper giver en mini koncert med sange, publikum selv ønsker.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade