Sosiokulturelle perspektiver på læring og motivasjon
Tone Reinertsen Hellesøy
3

Jeg må med en gan si at jeg liker innledningien i denne bloggen. Det er fint at du har latt en hendelse være utgangspunkt for teksten. Dette gjør teksten med mine øyne langt mer personlig, samtidig som du aktualiserer den. En anne ting jeg vil fremheve med teksten er at du har med viktige ellementer som er typiske for den sosiokulturelle læringsteorien. Både de elementene som Vygotskij eteblerte og de tankene som Bruner bygde på med. Om det er noe jeg savnet så er det om du kunne sett på selve læringsteorien med et noe mer kritisk øye. Du presenterer selve læringsteorien i et posetivt lys, der det virker som om vis en lærer klarer å bruke læringsteorien korekt så vil den fungere. Jeg vil derfor stille spørsmåelet er det faktisk alltid slik at alle elver lærer best gjennom samhandling og sammarbeid? Eller er dette foreldrede tanker fra en komunistisk stat som ikke lenger eksisterer?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.