פיצה מהעתיד

מדפסת שמדפיסה פיצה! אם אתם מחפשים רעיון למתנת יום הולדת, זה בדיוק מה שאני צריך…

http://www.blazermagazine.co.il/posts-general/40196/

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.