“Hvordan undgår vi at fremtid bliver til fremmed tid, et ukendt mineret terræn, som ingen vover at nærme sig?” Tak til dig Carsten Jensen https://www.information.dk/kultur/2016/11/babelstaarnets-kaelder

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.