Czyli jak uczyć podstawy programowej z fizyki, matematyki i informatyki na sali gimastycznej

Little Bit Academy

Uczymy młode pokolenia jak dobrze korzystać z nowych technologii.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store