Obsahuji davy, aneb vítejte v Micropii

Lucia Tothova
May 30, 2017 · 3 min read
Obsahuji davy, Ed Yong

Biologie nikdy nebyla moje silná stránka. V poslední době se však spolu s fyzikou začíná dostávat do popředí mého zájmu. I proto jsem sáhla po knize „Obsahuji davy“. Zajímavé pro mě bylo téma, které tato kniha rozebírá: svět mikrobů.

Například věděli jste, že každý člověk do vzduchu vyloučí zhruba 37 miliónů bakterií za hodinu? Svět mikrobů je bezesporu nesmírně fascinující místo, a pokud toužíte proniknout do jeho spletitých zákoutí, kniha „Obsahuji davy“ je tím pravým průvodcem na vaší cestě.

Svět mikrobů byl poprvé spatřen lidským okem v roce 1632 ve městě Delft a tím šťastlivcem, kterému ono oko patřilo, byl Antony van Leeuwenhoek. Antony byl obchodník, který po nocích brousil čočky a zkoumal všechno, co se mu dostalo pod ruku. Byl to on, kdo svými objevy nastartoval celosvětový zájem o „breberky“, protože to byl první člověk, který je viděl na vlastní oči. Byl jejich světem fascinován a nepovažoval ho za nic nebezpečného. Bohužel byl na dlouhá léta i jediným. Řada vědců, kteří přišli po něm, viděli mikroby jako něco nebezpečného, protože v minulosti se nejčastěji spojovali se špínou, ale hlavně s nemocemi.

I z toho důvodu jsme několik staletí žili v tom, že imunitní systém je tady proto, aby ničil všechny mikroby. Až v poslední době se tento názor začíná měnit. Hlavní funkce imunitního systému totiž tkví ve správném řízení našich vztahu s rezidentními mikroby. Tudíž funkci imunitního systému lze charakterizovat spíš jako vyvažování a řízení, než obranu a ničení. V knize je použit pěkný příměr, kdy je imunitní systém popsán jako tým rangerů, kteří pečlivě spravují národní park. Proniknou-li mikrobi za plot parku, rangeři je zatlačí nazpět a bariéru zpevní. Odstřelují přemnožené druhy a vykazují ven všechny patogeny z vnějšího světa. Jednoduše udržují společenství v rovnováze.

Kniha popisuje i další zajímavé aspekty našeho mikrobiálního světa. Například odpovídá na otázku, proč mateřské mléko obsahuje látky, které dětský organizmus nedokáže zpracovat. Anebo proč je na Vánočním ostrově ve srovnání s Kingmanovým útesem dvakrát více nakažených korálů. Nebo proč se většina mikrobů v jogurtech Activia nikdy neusadí v našich střevech, proč nekolonizují naše tlusté střevo a proč nikdy nezmění skladbu našeho mikrobiomu. Takže do sebe přestaňte cpát ten cukr s vidinou „zdravé snídaně“ :).

Za asi nejvíce fascinující fakt považuji popsanou schopnost bakterii vyměňovat si mezi sebou DNA. Bakterie to dělají s takovou samozřejmostí, a jakou si my vyměňujeme telefonní čísla, peníze nebo nápady. Umějí také vyhledat zahozené kousky DNA v prostředí, kde je zanechali jejich mrtví a tlející sousedi. Úžasné!

V knize najdete množství dalších příběhu, kde mikrobi účinkují v první roli. Příběhy jsou popsány způsobem, který říká, že se jich nemusíme bát, spíše naopak. Nacházíme se totiž na prahu nové doby, kdy lidé začínají přijímat mikrobiální svět a začínají ho využívat ve svůj prospěch. V čím rozmanitějším mikrobiálním světě žijeme, tím lépe pro nás. Vědci, například Jack Gilbert, mluví o mikrobiálních kuličkách v kancelářských a nemocničních budovách, ale i v dětských postýlkách, které přispějí k rozmanitosti našeho vnitřního mikrobiomu. V knize se objevují i nápady na hračky vytištěné na 3D tiskárnách, které si děti strkají do pusy a koušou tak, aby se mikrobi dostávali do kontaktu s nosními přepážkami, ústy i dlaněmi. Je tady i zmínka, která zní na první poslech dost bizarně, a to využití mirkobů ve forenzním vyšetřování.

Teprve nedávno jsme se o mikrobiálním světě dozvěděli dost na to, abychom s ním mohli začít pracovat. Naše pokusy jsou stále jen základní a těžkopádné a naše jistota je občas přehnaná, ale potenciál nové disciplíny je nesmírný. Tato kniha vám nastíní možnosti, které před námi stojí.

Mikrobi jsou všudypřítomní a zásadní.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade