Liftago: Jak jsme se mýlili
Ondrej Kratky
384

Držím palce ať se daří. Porodní bolesti máte za sebou.

Like what you read? Give Lucia Tothova a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.