Difi arrangerte nettopp eit halvdagsseminar om opne data. Det heile vart strømma og opptaka vart lagt ut dagen etterpå.

Her er videoane, i kronologisk rekkefølgje. Sjå originalpost på data.norge.no, der det også er lenker til PDF-utgåver av presentasjonane.

Fordelen med å sjå dei her, er at du kan sjå dei i høgare fart, f.eks. 1,25x av normal fart. Dette går kun an dersom videoen er innebygd («embedda») på ei anna side slik som i denne bloggposten. Eigaren av Vimeo-kontoen må også endre innstillingar for å gjere dette mogeleg. Dersom ein ser videoen direkte på Vimeo, er det ikkje mogeleg å endre fart på avspeling.

Hopp til ca. 03:45 for Øystein Åsnes sin introduksjon til dagens tema

Have you visited data.norge.no or hotell.difi.no?

I work in Difi (Agency for Public Management and eGovernment). Difi does many things to improve the public sector in Norway, make it better, more efficient and «more digital». I work with open data and information management, and help manage data.norge.no and hotell.difi.no.

In my spare time, I’ve made an extension for the Chrome web browser (because it’s fun to create, and because it’s useful for my day-job). …


Tips om datakjelder, til hackathon i Bergen Media City i regi av Fagutvalget InfoMedia 3.–5. november 2017.

Oppdatert 7/11 for «Future Week: Hackathon» i Bergen Media City 7.–8. november.

Offentleg sektor i Norge sit på ei gullgruve av data. Mykje data er delt og tilgjengeleg allereie. For å realisere verdien av datasetta, må dei bli brukt. Eit hackathon er ein glimrande stad til å utforske opne data.

Eg studerte informatikk ved UiB/HVL og vart ferdig med mastergraden i programvareutvikling våren 2015. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store