Advanced Business Creation

Is eigen, maakt wijzer

Een unieke hbo-opleiding binnen Nederland: ABC. Gericht op innovatief ondernemen. Inmiddels heb ik mijn diploma op zak, maar mijn pay-off prijkt de komende tijd nog op alle officiële documenten van de opleiding.

Als student aan de opleiding Advanced Business Creation leer je door opdrachten uit het bedrijfsleven. Het ontwikkelen van een eigen visie als business creator staat hierbij hoog in het vaandel. Bovenstaande pay-off benadrukt deze unieke vorm van onderwijs met een knipoog naar de ‘eigen-wijsheid’ van iedere business creator an sich. Deze pay-off is verkozen tijdens de hiervoor opgezette competitie en prijkt nu op alle officiële documenten van de Academie voor Ondernemerschap, Marketing & Innovatie en de opleiding Advanced Business Creation.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.