Iets doen, hoe doe je dat?

Thomas Smolders
May 26 · 3 min read
Me_Irl

De kans bestaat dat je deze avond met een zwaar gemoed naar je televisie kijkt. Beelden van halflege partijkwartieren worden afgewisseld met shots van Ivan De Vadder die nog maar eens nieuwe resultaten toont uit gehuchten die zelfs Google Maps niet weet liggen. Iedere grafiek lijkt een kopie van een vorige, want het verhaal is steeds hetzelfde. Het middenveld duikt harder dan de gemiddelde slechtvalk en de twee uitersten maken een sprong vooruit.

Eindelijk is een einde gekomen aan een campagne die nooit op gang kwam maar tegelijk bleef duren, en misschien is het resultaat niet zoals je verwachtte. Je hebt het gevoel dat je iets moet doen. Maar iets doen, hoe doe je dat?

Beluister deze podcast

Datzelfde gevoel had Nikki Dekker toen ze drie jaar geleden Donald Trump in de Verenigde Staten onverwacht president zag worden. In de maanden daarna ging ze op zoek naar wat zij kon doen. Het resultaat daarvan goot ze in een driedelige podcast die toepasselijk ‘Iets doen, hoe doe je dat?’ heet. Het eerste wat jij kunt doen, is dus naar deze podcast luisteren en eruit leren.

Ontdek de mechanismen

Heel wat zaken in de wereld zijn best voorspelbaar. Heb ik niet alleen zelf geleerd, maar heeft ook iedere geschiedkundige ooit verkondigd. Het is dus vrij handig als je op zoek gaat naar hoe die precies werken. Een van de beste dingen die ik op dat vlak gedaan heb, was me ooit aanmelden om een jaar lang lid te zijn van de BKB Academie. De selecties zijn vrij pittig, maar je krijgt er wel wat voor in ruil.

Een jaar lang geeft het Nederlandse (politieke) campagnebureau BKB een twintigtal jongeren de kans om de kneepjes van het vak te leren. Je krijgt er les van spindoctors, campagneleiders, activisten en journalisten. Sommige van de alumni zitten in de politiek — Peter Kwint en Marietje Schaake, bijvoorbeeld, of Thierry Baudet — maar heel wat anderen (hoi!) niet. Toch is het een perfecte leerschool om die mechanismen in de politiek en media te ontdekken.

Die mechanismen zie je ook door eens buiten de platgetreden paden te treden. Wie als journalist iemand als Dries Van Langenhove aan het woord wil laten maar niet zelf dagelijks rondhangt op de minder blinkende hoekjes van het internet, wordt opgerold waar-ie zelf bijstaat 🤡🌎.

Praat met mensen

Hoe ziet iemand er volgens jou uit die op een extreme partij stemt? Hoeveel mensen ken jij die dat vandaag gedaan hebben? En weet je ook waarom ze dat doen?

Het is zeer makkelijk om doembeelden over de ander te verzinnen — of het nu ‘een extreemrechtse stemmer’ of ‘een immigrant’ is — maar dat gaat die mensen niet wegtoveren. Pas door met en niet over anderen te praten, weet je waarom ze doen wat ze doen.

Niet dat je het extremisme moet aanvaarden of niet langer moet benoemen — want dat is exact de fout die velen de voorbije maanden begingen. Nee, door zowel offline als online met anderen in gesprek te gaan en door te vragen, leer je vooral waar ze van wakker liggen en kan je proberen zelf met een oplossing of positief verhaal te komen.

Aan politiek doen is meer dan politicus zijn

Deze zomer mocht ik een debat modereren met onder andere Sammy ‘Barack Obama van de Aldi’ Mahdi in het panel. (Zijn woorden, niet de mijne). Een van de belangrijkste zaken die daarin aan bod kwam, is dat heel wat mensen zonder dat ze het weten al ‘aan politiek doen’. Mensen die zich inzetten voor hun buurt, bijvoorbeeld, of die een drukkingsgroep oprichten.

Enkele vrouwen uit mijn BKB-jaar hebben bijvoorbeeld een initiatief gelanceerd dat ‘Stem op een Vrouw’ heet. De voorbije verkiezingen behaalden ze al kleine en grote overwinningen, eerst in Nederland en nu op Europees niveau. ‘Iets doen’ betekent dus niet per se dat je zelf de politiek in moet. De eerste stap is altijd de moeilijkste — dus wie nog meer tips heeft om ‘iets’ te doen: laat maar weten.

Thomas Smolders

Written by

°92. Droomt van de toekomst. Wil een Eames Lounge Chair om in te lezen. Schreef ‘Achter Onze Schermen’, over de impact van technologie op de samenleving.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade