Câu 117 giải như thế nào? — Thi bằng lái xe máy A1

Ngồi rãnh rãnh nên kiếm mấy câu nào học viên dễ sai để giải. 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy A1 có câu 117 không quá khó nhưng cũng hàng khối đứa làm sai.

Bạn sẽ không thể làm đúng câu này nếu không biết nguyên tắc!

Đa số các bạn chọn đáp án số 1. Vì: thấy xe tải là xe lớn chắc là phải đi trước, tới xe lam, sau cùng là xe mô tô vì nó nhỏ nhất. Có vẻ hợp lý. Nhưng không đúng roài! :D

Đáp án chính xác là đáp án số 3. Giải: Xe mô tô bên phải không bị vướng xe khác nên đi trước. Sau khi mô tô đi xong thì bên phải xe lam không vướng nên đi tiếp theo. Cuối cùng là xe tải. Hết!

Thi bằng lái xe A1 đã đuối như vậy rồi, thì bằng lái xe A2 sẽ như thế nào nữa? Nếu muốn biết thì đến 50 Hòa Hưng nhé!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.