Thi bằng lái xe A1, câu 119 giải như thế nào?

Câu 119 trong bộ đề thi bằng lái xe A1 là câu 95% học viên giải sai khi làm lần đầu tiên. Câu gì mà thần thánh vậy? Chúng ta cùng xem nhá!

95% học viên làm sai câu này đấy!

Đa số các bạn chọn đáp án số 2, vì các bạn thấy xe cứu thương là xe ưu tiên nên chọn đi trước.

Nhưng đáp án không phải vậy, chính xác phải là đáp án số 1. Khi tôi chọn số 1 thì một số bạn ồ lên vì dường như đã nhận ra, còn một số bạn khác thì ngơ ngẫn. Và tôi chỉ giải thích đơn giản là: Xe lam vào giao lộ trước nên được đi trước. Đến đây cả lớp đều “À…!”

Xem thêm những câu hỏi khó nhất về thi bằng lái xe máy tại Trường Sơn nhé!

Còn bạn nào muốn tăng độ khó lên thì đăng ký thi bằng lái xe A2 luôn đi cho nó VIP.

Xem video thực hành:

Done!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.