Thi bằng lái xe A2 thì phải làm sao?

Các bước để thi bằng lái xe A2 đơn giản như đang giỡn.

Bước 1: Mang đến trung tâm đào tạo lái xe Trường Sơn 1 bộ hồ sơ thi bằng lái xe A2

Bước 2: Học lý thuyết 365 câu hỏi thi bằng lái A2. Cái này dễ ợt, học 2 tiếng đồng hồ là xong thôi.

Bước 3: Tập thực hành. Xem clip bên dưới cho dễ.

Muốn biết nhiều điều hơn thì xem tại đây: http://daotaolaixe.over-blog.com/thi-bang-lai-xe-a2-tai-tphcm-toc-hanh

Hết phép!

Like what you read? Give Kỳ Thư a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.