Thi Giấy Phép Lái Xe Blogs

Danh sách blogs thi giấy phép lái xe tại Việt Nam nên tham khảo.

Đầu tiên là blog thuộc về Google Site. Blog kiểu này thiết kế cực kỳ mệt, mất rất nhiều thời gian công sức. Nhưng với việc viết các bài viết liên quan đến thi giấy phép lái xe thì chỉ cần giao diện đơn giản là được rồi.

Tham khảo link thi bằng lái xe máy ở TPHCM tại đây: https://sites.google.com/site/hoclaixeblog/thi-bang-lai-xe-may

Thứ hai là blog thuộc về nền tảng overblog. Nền tảng này chưa được phổ biến lắm. Đặc biệt, lĩnh vực đào tạo lái xe thì không ai thèm làm. Làm chơi cho vui thôi.

Link tham khảo kỹ thuật thiết kế thi bằng lái xe A2 tại đây nha: http://thibanglaixea2.over-blog.com/cach-thi-bang-lai-xe-a2-o-tphcm-nhanh.html

Thứ ba là nền tảng wordpress. Lúc trước, cũng vì wordpress mà các Seoer chiến đấu điên cuồng, tranh dành đặt tên, thiết kế. Đến lúc Google ra tay thì wordpress gần như biến mất khỏi Google. Chỉ còn vài trang được Google giữ lại vì quá chất lượng. Ví dụ như trang dưới đây:

Còn ai nhớ nền tảng blogspot. Nó là đứa con tinh thần một thời của Google. Nhưng cũng do seoer quá lạm dụng nên bị Google liệt vào danh sách chuẩn bị khai tử. Chất lượng quá bèo nhèo, có thể còn bèo nhèo hơn cả wordpress nữa.

Xem bài viết thi giấy phép lái xe A1 nền tảng blogspot ở đây để tham khảo thêm: http://daotaolaixeoto-b2.blogspot.com/2016/08/thi-bang-lai-xe-may-tai-tphcm.html

Cuối cùng, chúng ta phải nhắc đến nền tảng blog weebly. Nó cũng từng một thời vùng vẫy, giờ không thấy ai thèm sài. Chắc cũng sắp tiêu rồi. Quá khứ của nó ở đây: http://hoclaixeototphcm.weebly.com/thi-bang-lai-xe-may.html

Đó là các nền tảng từng xưng bá, giờ chỉ còn trong ảnh! :D

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.