Do something, you gotta do something!!!

“Thật kỳ cục khi không viết cái tiêu đều bằng tiếng Việt có dấu được. Và kể cả Quote cũng lỗi.”

Gửi đến các cô bé, cậu bé, gửi đến em trai.

Hãy thử tượng tượng thế giới sẽ kết thúc trong 30 phút nữa, cậu sẽ làm gì?

Dù cậu có chạy đi làm gì, 30 phút sẽ thật ngắn ngủi để cố gắng hoàn thành một hối tiếc nào đó, một dở dang nào đó. Không thể. Dù có là 1 giờ hay nhiều hơn nữa, dù có là 1 ngày. Hãy nghĩ thật nghiêm túc, bao nhiêu năm cuộc đời cậu đã trôi qua còn bao nhiêu điều sẽ khiến cậu ước rằng mình có thêm thời gian để thực hiện?

Những giờ phút ấy, nên là khoảng để cậu nhìn lại con đường cậu đã đi qua, những thành tựu cậu đạt được. Những niềm vui cậu đã tận hưởng, những vất vả cậu đã vượt qua. Những hạnh phúc cậu đã chìm đắm, những buồn tủi cậu đã nếm trải. Tất cả, như một cuốn phim về cuộc đời cậu, thật nhiều màu sắc và rực rỡ.

Điều cậu nên làm sau tất cả, là mỉm cười vì mình đã sống một cuộc đời như thế, như thế.


Sẽ thật sáo rỗng, nhưng nếu chúng ta không đang sống một cuộc sống sẽ cho ta những điều thật đẹp khi nhìn lại, liệu sự hoang phí năm tháng mà cậu đang trải qua sẽ mang lại cho cậu những gì?

Hãy nghĩ thật thông suốt, và đứng lên bước đi vững chãi, rồi chạy. Rồi ngã. Rồi lần nữa đứng lên. Chạy. Ngã. Đứng lên lần nữa.

Do something, you gotta do something!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.