Giải pháp chặn click ảo cho website bất động sản

Những phần mềm chuyên dụng chặn click ảo là một trong những cách chặn thông minh hữu ích, là giải pháp chặn click ảo cho website bất động sản tốt nhất.

Click ảo là vấn đề đau đầu của anh chị em quảng cáo bất động sản

Nghành bất động sản là một trong những nghành nghề có sự cạnh tranh khốc liệt nhất, ngay cả tại phương tiện tiếp cận khách hàng trên google, dẫn tới nhiều đối thủ cạnh tranh nhau giở ra các chiêu trò nhằm mục đích hạ bệ đối thủ, trong số đó là Click ảo wedsite bất động sản.

Tình trạng click ảo website bất động sản

Hiện nay trên thị trường mạng về bất động sản có hai loại click ảo — click không hợp lệ : click ảo không hợp lệ do con người và click ảo không hợp lệ do phần mềm. Tất cả đều nhằm mục đích khiến website của doanh nghiệp không thể hiển thị được quảng cáo, không thể tiếp xúc với khách hàng tiềm năng.

Click tặc làm anh chị bán bất động sản không có khách hàng

fff.com. vn mang tới giải pháp chặn click ảo cho website bất động sản

Hiện nay tình trạng click ảo trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam trong làm ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các doanh nghiệp, dịch vụ bất động sản có chạy quảng cáo. Biết được nhu cầu cần chặn click ảo của các doanh nghiệp lớn nhỏ, những chuyên gia IT hàng đầu tại đã tính kỹ lưỡng các thuật toán và cung cấp một ứng dụng 3f solutions đây là giải pháp giúp chặn tình trạng click ảo tiện lợi và gọn nhẹ nhất.

Những tính năng ưu việt của 3f solutions

Phân tích IP chính xác, chặn click ảo trong thời gian ngắn, thông báo hiệu quả nhánh chóng, có thể hoạt động trên mọi thiết bị, bảo mật thông tin khách hàng cao, tiết kiệm kinh tế . Đặc biệt fff.com.vn có cung cấp gói dùng thử miễn phí trong 7 ngày để có thể trải nghiệm dịch vụ với những tính năng hiện đại nhất.

Kiểm tra click ảo bằng ứng dụng của fff.com. vn

Bước 1: Sàng lọc số các IP đã vào website và số lần đã click bằng https://fff.com.vn/chan-click-ao để xem thống kê số lần IP click vào quảng cáo, loại thiết bị click, trình duyệt click.

Bước 2: có tính năng cho phép đối chiếu với số lần xem web của từng IP để lọc ra các địa chỉ IP click ảo.

Bước 3: tiến hành chặn những IP đó để ngăn việc thất thoát chi phí và ngân sách quảng cáo.

Bước 4: tiến hành yêu cầu hoàn tiền nếu quá trình chặn tự động bị sót

fff.com.vn là đối tác cao cấp của google tại Việt Nam, bởi vậy ta có thể thấy vĩ mô của ứng dụng này là rất lớn — uy tín chất lượng.

3f solutions, đối tác quảng cáo cao cấp Google AdWords tại Việt Nam

Ứng dụng 3f solutions giải pháp hiệu quả nhất để chặn click ảo Google Adwords. Mọi thông tin chi tiết về các gói dịch vụ chặn click ảo bạn có thể tham khảo tại https://fff.com.vn/chan-click-ao

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store