Kể chuyện làm MoMo
Long Nguyen
1144

Em chào anh Long! Cám ơn anh vì đã chia sẻ bài viết rất thú vị này :D

Em vẫn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, vì team của em cũng đang nung nấu ý tưởng làm một app tương tự, nhưng đang gặp khó khăn trong phase connect với các bank, vậy nếu anh có thời gian rảnh rỗi thì accept friend request của em trên FB và chia sẻ thêm chút kinh nghiệm với em nhé. Cám ơn anh! ;)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.